Α.Σ. Μεσολογγίου-Ναυπακτίας: Συνεχίζεται η πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων διεργασιών ιχνηλασιμότητας με την αξιοποίηση πληροφοριακού συστήματος ιχνηλασιμότητας βασισμένου σε τεχνολογίες Blockchain και IoT.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεσολογγίου-Ναυπακτίας ”Η Ένωση” στο πλαίσιο του έργου «Σχεδιασμός , ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας της επιτραπέζιας ελιάς με την αξιοποίηση της τεχνολογίας blockchain» – TRACE OLIVE [ΓΓ2CL-0366167]με Κωδικό MIS: 5184339, συνεχίζει την πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων διεργασιών ιχνηλασιμότητας με την αξιοποίηση πληροφοριακού συστήματος ιχνηλασιμότητας βασισμένου σε τεχνολογίες Blockchain και IoT.

Συνεχίζεται η πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων διεργασιών ιχνηλασιμότητας με την αξιοποίηση πληροφοριακού συστήματος ιχνηλασιμότητας βασισμένου σε τεχνολογίες Blockchain και IoT.

Σχεδιασμός , ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας της επιτραπέζιας ελιάς με την αξιοποίηση της τεχνολογίας blockchain

Σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι ο σχεδιασμός και η πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων διεργασιών ιχνηλασιμότητας που θα αξιοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρει ένα σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα ιχνηλασιμότητας με την αξιοποίηση τεχνολογιών Blockchain.

Συγκεκριμένα, οι στόχοι του έργου είναι:

 • Ο σχεδιασμός καινοτόμων διεργασιών ιχνηλασιμότητας για τους παραγωγούς του ελαιόκαρπου, τα εργοστάσια επεξεργασίας προϊόντων επιτραπέζιας ελιάς και τα καταστήματα τροφίμων.
 • Η πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση των καινοτόμων διεργασιών ιχνηλασιμότητας με την αξιοποίηση πληροφοριακού συστήματος ιχνηλασιμότητας βασισμένου σε τεχνολογίες Blockchain και IoT.
 • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων για το σχεδιασμό και εφαρμογή σύγχρονων διεργασιών ιχνηλασιμότητας με τη χρήση τεχνολογιών Blockchain και IoT.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν θα αναπτύξουν μία καινοτόμα διεργασία για την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων επιτραπέζιας ελιάς και την πληροφόρηση του καταναλωτή και θα αναπτύξουν περαιτέρω την τεχνογνωσία τους με τη συμβολή του Φορέα Αρωγού.

Για την πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση της διεργασίας θα αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία του Φορέα Αρωγού (Neuropublic) και το πληροφοριακό σύστημα ιχνηλασιμότητας που αναπτύσσει στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου που ανέλαβε με την 1η Πρόσκληση.

Στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης, ο Φορέας Αρωγός αναπτύσσει το τεχνολογικό υπόβαθρο, ενώ στο πλαίσιο της παρούσας πρότασης θα σχεδιαστούν οι αντίστοιχες διεργασίες και θα υλοποιηθούν πιλοτικά. Έτσι, θα προκύψει ένα ολοκληρωμένο σύστημα για την ιχνηλασιμότητα της επιτραπέζιας ελιάς και την πληροφόρηση του καταναλωτή.

Η σύνθεση του εταιρικού σχήματος:

 1. Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ – Κ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ
 2. PRAGMA-IOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 3. Αγροτικός Συνεταιρισμός Φρούτων, Λαχανικών, Σιτηρών, Ελαιόλαδου Αμαλιάδας Νομού Ηλείας ΕΥΦΟΡΗ ΓΗ
 4. Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεσολογγίου-Ναυπακτίας “Η Ένωση”
 5. Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Αρκαδίας “Η Ένωση”
 6. Αγροτικός Συνεταιρισμός Καινούργιου
 7. Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Στυλίδας
 8. Αγροτικός Συνεταιρισμός Πηλίου – Β.Σποράδων
 9. Αγροτικός Συνεταιρισμός Αρχαία Ωλένεια Αιτωλοακαρνανίας
 10. ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Το έργο «Σχεδιασμός , ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας της επιτραπέζιας ελιάς με την αξιοποίηση της τεχνολογίας blockchain» – TRACE OLIVE [ΓΓ2CL-0366167]με Κωδικό MIS: 5184339  χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ- 2η Πρόσκληση: Επιχειρήσεις» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η διάρκεια του έργου: 07/2022-12/2023

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα  https://traceolive.neuropublic.gr/

Σχετικά dbakogiannis

Εξέτασε επίσης

Νέα Πρόσκληση Βιολογική Γεωργία & Κτηνοτροφία

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεσολογγίου-Ναυπακτίας ΄΄Η Ένωση΄΄ σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε η προδημοσίευση της 1ης Πρόσκλησης …

==============================================