Δημοσιεύτηκε το πλαίσιο εφαρμογής του Μ6.3 ”Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων”

νεοι αγρότες

Δημοσιεύτηκε το πλαίσιο εφαρμογής του Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους όρους επιλεξιμότητας και ορισμένες σημαντικές οδηγίες για την επιλογή των δυνητικών δικαιούχων.

Αναλυτικότερα τα κριτήρια επιλεξιμότητας υποψηφίων είναι:

 • Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους.
 • Να είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εφαρμογής του υπομέτρου 6.3 δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων με πληθυσμό έως και 5.000 κατοίκους. Ειδικά για τις περιοχές σας επισυνάπτεται και η σχετική απόφαση που περιλαμβάνει τον πληθυσμό ανά κοινότητα.
 • Να είναι αρχηγοί σε υφιστάμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
 • Να έχουν τυπική απόδοση από 5.000€ έως και 7.999€ στην αρχική κατάσταση.Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην ΕΑΕ του έτους αναφοράς.
 • Για τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις ισχύει ότι μόνο ένας εκ των συζύγων μπορεί να θεωρηθεί ως αρχηγός της οικογενειακής εκμετάλλευσης. Μεταβίβαση της αρχηγίας από σύζυγο που είναι εγγεγραμμένος στο ΜΑΑΕ με την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη δεν είναι αποδεκτή.
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος αναφοράς (2018) της αίτησης στήριξης.
 • Να είναι εγγεγραμμένοι  στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες (όχι νεοεισερχόμενοι).
 • Να έχουν ατομικό αγροτικό εισόδημα από 0,01 έως και 3.000€ και συνολικό οικογενειακό εισόδημα (υποψηφίου,συζύγου και ανηλίκων τέκνων από όλες τις πηγές) έως και 15.000€. Για το ατομικό θα υπολογίζεται ο μέσος όρος των ατομικών αγροτικών εισοδημάτων των διαθέσιμων φορολογικών στοιχείων των τριών τελευταίων ετών και το συνολικό οικογενειακό θα υπολογίζεται με το μέσο όρο των συνολικών οικογενειακών εισοδημάτων των διαθέσιμων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών.

Ως Μη Επιλέξιμοι στο υπομέτρο 6.3 ορίζονται:

 • Τα νομικά πρόσωπα.
 • Οι δικαιούχοι του υπομέτρου 6.1 του ΠΑΑ 2014-2020 και όσοι έχουν υπάρξει στο παρελθόν δικαιούχοι μέτρων “νέων γεωργών” του ΠΑΑ 2007-2013 ή της περιόδου 2000-06.
 • Όσοι έχουν σύζυγο που είναι είτε επαγγελματίας αγρότης εγγεγραμμένος στο ΜΑΑΕ ή έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελματίας αγρότης από το ΜΑΑΕ, εξαιρουμένων των συζύγων επαγγελματιών αγροτών στο τομέα αλιείας.
 • Όσοι έχουν σύζυγο που έχει υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος αναφοράς (2018) της αίτησης στήριξης.
 • Όσοι είναι φοιτητές-σπουδαστές από την έναρξη της φοίτησης έως και τη συμπλήρωση του αριθμού των προβλεπόμενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή.
 • Όσοι είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο του εσωτερικού ή εξωτερικού και όσοι λαμβάνουν συντάξεις αναπηρίας ή/και επιδόματα με ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67%.

Η οικονομική στήριξη του υπομέτρου χορηγείται με τη μορφή κατ’αποκοπή ποσού στήριξης ποσού των 14.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο που καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η α’ δόση είναι το 70% και ανέρχεται σε 9.800€ και η β’δόση του υπολοίπου καταβάλλεται εντός 5 ετών με την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη των δεσμεύσεων.

Το επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει να έχει γεωργικό προσανατολισμό με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα τρία έτη και μέγιστη τα τέσσερα έτη από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης. Ως δεσμεύσεις και υποχρεώσεις των δικαιούχων αναφέρονται ενδεικτικά α) η αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας τουλάχιστον κατά 15% σε σχέση με την αρχική κατάσταση, β) η διατήρηση της ιδιότητας του επαγγελματία αγρότη μέχρι την ολοκλήρωση του επιχ.σχεδίου, και γ) η απόκτηση της άδειας προέγκρισης εγκατάστασης για πτηνοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, όπου απαιτείται εντός 18 μηνών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης και δ) η ανελλιπής υποβολή ΕΑΕ καθ’όλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου.

Δείτε ΕΔΩ την Υπουργική Απόφαση

Σχετικά easmn-press

Εξέτασε επίσης

Οικονόμου: Σε λιγότερο από 1 μήνα η έναρξη του προγράμματος των Αρδευτικών

Σύμφωνα με όσα αναφέρει εγγράφως στη βουλή ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Οικονόμου. Απαντώντας σε …

==============================================