Μειωμένη τιμή ρεύματος για τα αρδευτικά δικαιούνται οι αγρότες

Εγκύκλιο εξέδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον Αγροτικό Εξηλεκτρισµό, δίνοντας τη δυνατότητα στους παραγωγούς µε ηλεκτροδοτηµένες αρδευτικές εγκαταστάσεις αγροτικής χρήσης να διατηρήσουν το δικαίωµα ηλεκτροδότησής τους µε µειωµένη τιµή ρεύµατος ακόµη και στις περιπτώσεις εκείνες που δεν έχει εκδοθεί η άδεια χρήσης ύδατος ή τροποποίησης αυτής.

Με βάση την εν λόγω ΚΥΑ, για τις ήδη ηλεκτροδοτηµένες αρδευτικές εγκαταστάσεις οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Απογραφής Αγροτικών Μηχανημάτων και Αγροτικού Εξηλεκτρισμού θα προχωρούν στην έκδοση επικαιροποιηµένου ή τροποποιηµένου ∆ελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονοµικών Στοιχείων µετά από σχετικό αίτηµα του ενδιαφερόµενου παραγωγού, εφόσον κατατεθεί η άδεια χρήσης ύδατος ή τροποποίηση αυτής, που βρίσκεται σε ισχύ.

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις εκείνες που έχουν υποβληθεί αιτήµατα για την έκδοση επικαιροποιηµένων/τροποποιηµένων ∆ελτίων Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονοµικών Στοιχείων και την άδεια χρήσης ύδατος, αλλά δεν έχουν ακόμη συνταχθεί εντός διµήνου απο τις υπηρεσίες, υποχρεωτικά κοινοποιούνται για έκδοση στον Προµηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας (άρθρο 1, παράγραφος 5, υποπαράγραφος αα).

Στις περιπτώσεις εκείνες που υπάρχουν σηµαντικές αλλαγές του προηγούµενου ∆ελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονοµικών Στοιχείων, συντάσσετε απο τις υπηρεσίες τροποποιηµένο ∆ελτίο Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονοµικών Στοιχείων, το οποίο ως γνωστό απαιτεί παράβολο αξίας 25 ευρώ.

Στο πλαίσιο της Απελευθέρωσης της Ενέργειας, ο ενδιαφερόµενος παραγωγός καλείται να δηλώνει στην Αίτηση-∆ήλωση, τον Προµηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας που επιθυµεί να τον ηλεκτροδοτεί, είτε αφορά σε αρχική ηλεκτροδότηση είτε σε επικαιροποίηση/τροποποίηση, στον οποίο θα κοινοποιείτε την αίτησή του.

Μετά την έκδοση της εν λόγω ΚΥΑ, παύουν να ισχύουν οι εγκύκλιοι µε αριθµό πρωτ. Φ38 834/53661/29-4-2013 και Φ38 140/14580/3-4-2014.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο

Σχετικά easmn-press

Εξέτασε επίσης

Διευκρινήσεις μετακίνησης Γεωργών, Κτηνοτρόφων και εργατών γης

Aπό 7 έως τις 30 Νοεμβρίου 2020, επιβλήθηκε καθολικός περιορισμός της κυκλοφορίας στο σύνολο της Χώρας ως μέτρο …

==============================================