Μείωση του τιμήματος ανταλλάγματος χρήσης για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος και Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης, υπέγραψαν ΚΥΑ (ΦΕΚ τ.Β 1492) σύμφωνα με την οποία μειώνεται το ύψος του ανταλλάγματος χρήσης, για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα. Το τίμημα αυτό επιβάλλεται ως διατήρηση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου, εξαιτίας της αλλαγής χρήσης αυτών των εκτάσεων.

Συγκεκριμένα η ΚΥΑ καθορίζει το αντάλλαγμα χρήσης για τις εκτάσεις δασικού χαρακτήρα που καλλιεργούνται γεωργικά και των οποίων η μορφή άλλαξε από δάσος σε αγρό έως το 2007, ως εξής και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της περιοχής που έχει γίνει η επέμβαση:

(α) σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις, το αντάλλαγμα χρήσης υπολογίζεται στο 20% της καθοριζόμενης αξίας τους (αξία δάσους)

(β) σε ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις, το αντάλλαγμα χρήσης υπολογίζεται στο 12,5% της καθοριζόμενης αξίας τους,

(γ) σε δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 ως ισχύει (χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις), το αντάλλαγμα χρήσης υπολογίζεται στο 15% της καθοριζόμενης αξίας τους.

Επιπλέον, για τις εκτάσεις που άλλαξαν χρήση από δάσος σε αγρό από το 1975 έως το 2007, υπάρχει πρόσθετη επιβάρυνση, της τάξης του 10% της «αξίας δάσους», που θα καλύπτει τη «δαπάνη αναδάσωσης». Οπότε, τα ποσοστά για τις ανωτέρω κατηγορίες εκτάσεων διαμορφώνονται σε 30%, 22,5% και 25%, αντίστοιχα.

Οι εκτάσεις προ του 1975 δεν υπόκεινται στη «δαπάνη αναδάσωσης».

Το αντάλλαγμα χρήσης μπορεί να καταβληθεί σε 100 δόσεις με ελάχιστη δόση 30 ευρώ.

Η μείωση αυτή συμπληρώνει τη μείωση που προέβλεψε ο νόμος 4467/2017 στο κόστος εξαγοράς μιας έκτασης δασικού χαρακτήρα που άλλαξε χρήση για γεωργική εκμετάλλευση πριν το 1975, όπου προβλέπεται πια η καταβολή του ¼ της αντικειμενικής αξίας. Με τον ίδιο νόμο έχουν επέλθει και σημαντικές βελτιώσεις των απαιτήσεων της αίτησης που υποβάλλουν στις Δασικές Υπηρεσίες οι αγρότες και καλλιεργητές, αφού δεν απαιτείται πια υποβολή οικονομοτεχνικής μελέτης για τις εκτάσεις που εκχερσώθηκαν μεταξύ 1975-2007, εφόσον αυτές είναι ενταγμένες στο ΟΣΔΕ, ενώ σε όλες τις παραπάνω εκτάσεις επιτρέπεται πια η ύπαρξη μικροεγκαταστάσεων (υπόστεγα, μετρητές ΔΕΗ, δεξαμενές, γεωτρήσεις, κλπ) που εξυπηρετούν τη γεωργική καλλιέργεια.

Δήλωση Αν. ΥΠΕΝ, Σ. Φάμελλου:

«Με την παρούσα ΚΥΑ καθίσταται απολύτως λειτουργικός ο Νόμος 4467/17 και ολοκληρώνονται οι αλλαγές που είχαμε προετοιμάσει, ώστε να υλοποιηθεί το έργο των δασικών χαρτών προς όφελος του περιβάλλοντος, της περιφερειακής ανάπτυξης και των πολιτών. Ειδικότερα με την ΚΥΑ δίνεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης της γεωργικής καλλιέργειας στο πλαίσιο των συνταγματικών προβλέψεων για την προστασία των δασικών εκτάσεων, μειώνεται το γραφειοκρατικό και διοικητικό βάρος και το κόστος φακέλου και αποκαθίσταται η συμβατότητα των χρήσεων, χωρίς πρόβλημα στις αγροτικές επιδοτήσεις.

Μέχρι την 12η Ιουνίου υπάρχει η δυνατότητα τακτοποίησης αυτών των εκκρεμοτήτων, χωρίς την υποβολή άσκοπων αντιρρήσεων και με ιδιαίτερα μειωμένο τίμημα, έως και 83%, σε 100 δόσεις για τους καλλιεργητές και ιδιοκτήτες, για τις περιοχές που υπάρχουν αναρτημένοι δασικοί χάρτες. Παράλληλα οι ρυθμίσεις αυτές είναι διαθέσιμες για όλο τον αγροτικό κόσμο της χώρας και μπορούν από τώρα να αξιοποιηθούν και στις περιοχές που οι χάρτες θα αναρτηθούν την ερχόμενη περίοδο.

Υπενθυμίζουμε ότι στο πλαίσιο ανάρτησης και κύρωσης δασικών χαρτών για το 35% της χώρας μας, έχει παραταθεί η περίοδος ανάρτησης έως και 5 μήνες, έχει μειωθεί το τέλος αντιρρήσεων, έχει δοθεί ατέλεια σε όλες τις περιπτώσεις νόμιμων πράξεων της διοίκησης –ώστε να μην επιβαρύνεται ο πολίτης- , έχει προβλεφθεί η ατελής αίτηση πρόδηλου λάθους, έχει δοθεί παράταση στους ΟΤΑ να αποστείλουν τα περιγράμματα οικισμών και οικιστικών πυκνώσεων, έχουν καλυφθεί οι νόμιμες χρήσεις εντός αναδασωτέων περιοχών και με την παρούσα ΚΥΑ ολοκληρώνεται και το ζήτημα των γεωργικών καλλιεργειών και της αποτύπωσης τους στους δασικούς χάρτες.

Είναι ευθύνη όλων των υπηρεσιών και των συναρμόδιων φορέων να ενημερώσουμε τους πολίτες και να αξιοποιήσουμε τα διαθέσιμα εργαλεία, σε σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση ανάρτησης και υποβολής αντιρρήσεων των δασικών χαρτών, και να αρχίσει η διαδικασία κυρώσεων τους, κάτι που θα αποτελέσει μείζονα αλλαγή στη διαχείριση του χώρου, της υπαίθρου και του περιβάλλοντος, με ιδιαίτερα μεγάλη πολιτική σημασία.

Η υπέρβαση πολλών αντιθέσεων και η θεσμική και ολοκληρωμένη επίλυση πληθώρας προβλημάτων που ανέδειξε η ανάρτηση των δασικών χαρτών, χαρακτηριστικών δειγμάτων της κακοδαιμονίας που κυριάρχησε στη χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες, αποδεικνύει ότι υπάρχει διέξοδος με μεθοδικότητα και εργασία, ακούγοντας τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας και στοχεύοντας στην ουσιαστική και πλήρη επίλυσή τους, χωρίς να παρεμβάλλονται στα κριτήρια της πολιτείας τα συμφέροντα ολίγων και ημέτερων».

Ακολουθεί τεχνικό παράρτημα επεξήγησης και παραδειγμάτων εφαρμογής της ΚΥΑ:

Οι τροποποιήσεις στο αντάλλαγμα χρήσης και στο κόστος αναδάσωσης που επέρχονται με την συγκεκριμένη ΚΥΑ, σε σύγκριση με τις παλαιότερες τιμές, απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα :

Παλιό καθεστώς Νέο καθεστώς Μείωση κόστους

Ποσό Τρόπος πληρωμής Ποσοστό Τρόπος πληρωμής

Για όλες τις εκτάσεις

Δημόσιες 50% της αξίας δάσους Εφάπαξ 20% της αξίας δάσους 100 δόσεις 60%

Ιδιωτικές 30% της αξίας δάσους 12,5% της αξίας δάσους 58,33%

Χορτολιβαδικές 40% της αξίας δάσους 15% της αξίας δάσους 62,5 %

Επιπλέον ποσό για τις εκτάσεις που εκχερσώθηκαν μεταξύ 1975-2007

Δαπάνη αναδάσωσης 621,25 €/στρ Εφάπαξ 10% της αξίας δάσους 100 δόσεις Κατά μέσο όρο 90%

Παραδείγματα υπολογισμού του κόστους εξαγοράς ή απόκτησης χρήσης εκτάσεων δασικού χαρακτήρα, που καλλιεργούνται (με υπόθεση αξίας 600 €/στρ τόσο για την αντικειμενική, όσο και γι αυτή του δάσους):

Α) Εξαγορά έκτασης για καλλιέργεια που ξεκίνησε πριν το 1975, σε δημόσιες εκτάσεις δασικού χαρακτήρα:

Παλιές διατάξεις : 500 €/στρ (τα 200 € για κυριότητα σε 4 δόσεις, τα 300 € εφάπαξ).

Νέες διατάξεις: 270 €/στρ σε 100 δόσεις

Μείωση κόστους 46%

Β) Κόστος έγκρισης επέμβασης (χρήση) για καλλιέργεια που ξεκίνησε πριν το 1975, σε δημόσιες εκτάσεις δασικού χαρακτήρα.

Παλιές διατάξεις: Δεν υπήρχε δυνατότητα απόκτησης μόνο της χρήσης της έκτασης. Ο καλλιεργητής όφειλε να αιτηθεί την εξαγορά με 500 €/στρ, (περίπτωση Α)

Νέες διατάξεις: 120 €/στρ σε 100 δόσεις

Μείωση κόστους 76%

Γ) Κόστος έγκρισης επέμβασης (χρήση) για καλλιέργεια που ξεκίνησε πριν το 1975, σε ιδιωτικές εκτάσεις δασικού χαρακτήρα:

Παλιό καθεστώς: 180 € εφάπαξ για τη χρήση

Νέες διατάξεις: 75 €/στρ σε 100 δόσεις

Μείωση κόστους 58,3%

Δ) Κόστος έγκρισης επέμβασης (χρήση) για καλλιέργεια μετά το 1975 έως το 2007, σε δημόσιες εκτάσεις δασικού χαρακτήρα:

Παλιές διατάξεις: 921,25 €/στρ σε 100 δόσεις

Νέες διατάξεις: 180 €/στρ σε 100 δόσεις

Μείωση κόστους 80,5%

Ε) Κόστος έγκρισης επέμβασης (χρήση) για καλλιέργεια μετά το 1975 έως το 2007, σε ιδιωτικές εκτάσεις δασικού χαρακτήρα:

Παλιές διατάξεις: 801,25 €/στρ σε 100 δόσεις

Νέες διατάξεις: 135 €/στρ σε 100 δόσεις

Μείωση κόστους 83,2%

πηγή: ypaithros.gr

Σχετικά easmn-press

Εξέτασε επίσης

Διευκρινήσεις μετακίνησης Γεωργών, Κτηνοτρόφων και εργατών γης

Aπό 7 έως τις 30 Νοεμβρίου 2020, επιβλήθηκε καθολικός περιορισμός της κυκλοφορίας στο σύνολο της Χώρας ως μέτρο …

==============================================