Τελευταία Νέα

Έως τις 27 Μαρτίου οι αιτήσεις για άδειες νέων φυτεύσεων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

Έως τις 27 Μαρτίου οι αιτήσεις για άδειες νέων φυτεύσεων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου δηλαδή μόλις 8 ημέρες προθεσμία για τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς που επιθυμούν να φυτέψουν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου. Οι ενδιαφερόμενοι σύμφωνα με την Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής απαιτείται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την δήλωσή τους μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Από το έτος 2016 χορηγούνται ετησίως σε φυσικά και νομικά πρόσωπα άδειες για νέες φυτεύσεις οινοποιήσιμων ποικιλιών που αντιστοιχούν στο 1 % του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων της επικράτειάς ως είχε την 31η Ιουλίου του προηγούμενου έτους. (σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφοι 1 και 2 του Καν(ΕΕ) αριθ. 1308/2013).
Για το έτος 2017 θα χορηγηθούν άδειες νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, που αντιστοιχούν στο 1% του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων της χώρας σύμφωνα με την απογραφή που αναφέρεται στις φυτεμένες εκτάσεις την 31η Ιουλίου 2015 και η οποία θα ανακοινωθεί μέχρι την 1η Μαρτίου του 2016.
Η χορήγηση των αδειών φύτευσης γίνεται μετά από ψηφιακή αίτηση του ενδιαφερόμενου. Η αιτούμενη για άδεια νέας φύτευσης έκταση δύναται να αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια.

Που και πότε υποβάλλεται η αίτηση:

Η αίτηση υποβάλλεται ψηφιακά στην σελίδα “Αίτηση Αδειών Φύτευσης Αμπέλου” του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από την 27η Φεβρουαρίου 2017 έως την 27η Μαρτίου 2017.

 Επιλέξιμες αιτήσεις:

Για να είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις θα πρέπει ο αιτών να διαθέτει αγροτεμάχιο ή αγροτεμάχια έκτασης τουλάχιστον ίσης με την έκταση που αιτείται. Το αγροτεμάχιο μπορεί να είναι ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο τουλάχιστον για 7 έτη από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Διάθεση αδειών νέων φυτεύσεων:

1)Εφόσον η συνολικά αιτούμενη έκταση είναι μικρότερη από τη διαθέσιμη έκταση για νέες φυτεύσεις τότε θα δοθούν άδειες νέων φυτεύσεων σε όλους τους αιτούντες.
2) Σε περίπτωση που η συνολικά αιτούμενη έκταση υπερβαίνει τη διαθέσιμη έκταση για νέες φυτεύσεις, τότε γίνεται αξιολόγηση των αιτήσεων για κάθε ένα αγροτεμάχιο ξεχωριστά και σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια προτεραιότητας:
Α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που φυτεύουν για πρώτη φορά οινοποιήσιμα αμπέλια και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης (νεοεισερχόμενοι) και είναι ηλικίας μικρότερης ή ίσης των 40ετών.
Β) Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος
Γ) Εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς
Δ) Εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων
Ε) Προηγούμενη συμπεριφορά του παραγωγού.

Στην αίτηση επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας, στην περίπτωση όμως που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας, η αίτηση είναι επιλέξιμη, αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά.

Πληροφορίες καθώς και διευκρινήσεις παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

Μπορείτε να δείτε εδώ αναλυτικά τις οδηγίες για την χορήγηση νέων αδειών

Σχετικά easmn-press

Εξέτασε επίσης

Διευκρινήσεις μετακίνησης Γεωργών, Κτηνοτρόφων και εργατών γης

Aπό 7 έως τις 30 Νοεμβρίου 2020, επιβλήθηκε καθολικός περιορισμός της κυκλοφορίας στο σύνολο της Χώρας ως μέτρο …

==============================================