Τον Ιούνιο η προκήρυξη για τα Σχέδια Βελτίωσης

Σχέδια Βελτίωσης

Τον Ιούνιο αναμένεται βάσει σχετικών δηλώσεων του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να προκηρυχθεί το μέτρο 4.1.1 που αφορά την Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης (Συμπεριλαμβάνεται η πλειοψηφία των Σχεδίων Βελτίωσης).

Σύμφωνα με το μέτρο προτεραιότητα θα δοθεί σε επενδυτικά σχέδια που συνδέονται κυρίως με τον τομέα των οπωροκηπευτικών, της αιγο-προβατοτροφίας και την παραγωγή ζωοτροφών. Η στήριξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που στρέφονται κυρίως προς τα ποιοτικά γεωργικά προϊόντα θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά τους και θα διευκολύνει την είσοδό τους σε νέες αγορές ικανοποιώντας τις νέες διατροφικές απαιτήσεις των καταναλωτών. Παράλληλα θα ενισχυθεί σε ικανοποιητικό βαθμό το εισόδημα των δικαιούχων και θα υπάρξει συμβολή στην διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας. Η αναδιάρθρωση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με την καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών και τη χρήση των ιδιο-παραγόμενων ζωοτροφών θα συμβάλλει στη μείωση του κόστους παραγωγής ζωικών προϊόντων αυξάνοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης ενώ η αναδιάρθρωση με κατεύθυνση σε καλλιέργειες ανθεκτικές ή προσαρμοσμένες στην κλιματική αλλαγή θα συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα και την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

 • Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις να έχουν οικονομικό μέγεθος σε όρους τυπικής απόδοσης μεγαλύτερο από 8.000 €
 • Οι εν δυνάμει δικαιούχοι να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην είναι συνταξιούχοι
 • Συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της ΕΕ, με εξαίρεση τις υλοποιούμενες από νέους γεωργούς για τις οποίες μπορεί να χορηγηθεί ενίσχυση για 24 μήνες κατ’ ανώτατο όριο από την ημερομηνία εγκατάστασης
 • Να πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης
 • Να μην έχουν συγχρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή 41 Αρχές σχετικά με τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής
 • Ο προσανατολισμός της εκμετάλλευσης (προτεραιότητα θα δίνεται σε στην αιγο- προβατοτροφία, στα οπωροκηπευτικά και στην παραγωγή ζωοτροφών και σε καλλιέργειες ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή)
 • Το οικονομικό μέγεθος (προτεραιότητα θα δίνεται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις με τυπική απόδοση μεταξύ 8.000 και 25.000)  αύξηση της παραγωγικότητας της ανθρώπινης εργασίας
 • Η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, που φέρουν σήμανση
 • Η εισαγωγή καινοτομίας
 • Η συμμετοχή σε κλάδους που αναδεικνύονται στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της κάθε Περιφέρειας, λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ –ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

 • Επαγγελματίες αγρότες (Μέχρι € 500.000)
 • Νέοι Αγρότες (Μέχρι € 500.000)
 • Νομικά Πρόσωπα με κύρια δραστηριότητα την αγροτική (Μέχρι € 2.000.000)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 4.1.1.

 • Αγορά γης (Για πρώτη φορά στα Σχέδια Βελτίωσης)
 • Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμό γεωργικών κτιρίων
 • Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού
 • Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών
 • Περίφραξη και διαµόρφωση αγροτεµαχίων
 • Αγορά καινούργιου µελισσοκοµικού ή ανθοκοµικού αυτοκινήτου
 • Γενικές Δαπάνες

Σχετικά easmn-press

Εξέτασε επίσης

Οικονόμου: Σε λιγότερο από 1 μήνα η έναρξη του προγράμματος των Αρδευτικών

Σύμφωνα με όσα αναφέρει εγγράφως στη βουλή ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Οικονόμου. Απαντώντας σε …

==============================================