Νέα Πρόσκληση Βιολογική Γεωργία & Κτηνοτροφία

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεσολογγίου-Ναυπακτίας ΄΄Η Ένωση΄΄ σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε η προδημοσίευση της 1ης Πρόσκλησης για την Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία της περιόδου 2023-2027.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να απευθυνθούν στα κατά τόπους Γραφεία Εξυπηρέτησης του Αγροτικού Συνεταιρισμό για να ενημερωθούν.

 • Μεσολόγγι, τηλ: 26310 51500 & 55590, Δ/νση: Ναυπάκτου 35
 • Ναύπακτος, τηλ: 26340 27286, Δ/νση: Φαλυσίου 3
 • Νεοχώρι, τηλ: 26320 91546 & 91763
 • Ματαράγκα, τηλ: 26353 06706 & 26350 22325
 • Αγγελόκαστρο: τηλ: 26410 93333

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

1ης Πρόσκλησης για την Παρέμβαση Π3-70-2.1 – <<Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους (νεοεισερχόμενοι στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία)>>, του άρθρου 70 <<Περιβαλλοντικές, κλιματικές και άλλες δεσμεύσεις διαχείρισης >> του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της περιόδου 2023-2027.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανακοινώνει ότι εντός του έτους 2024, προτίθεται να προχωρήσει στην έκδοση της 1ης Πρόσκλησης για την Παρέμβαση Π3-70-2.1 <<Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους (νεοεισερχόμενοι στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία>>, του άρθρου 70 <<Περιβαλλοντικές, κλιματικές και άλλες δεσμεύσεις διαχείρισης>> του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Οι αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν βάσει της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2024 (έτος αναφοράς). Το έτος 2024 θα αποτελεί το πρώτο έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων της
πρόσκλησης.

Α. Σκοπός
Η οικονομική στήριξη στο πλαίσιο της παρέμβασης παρέχεται για την εφαρμογή των πρακτικών της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας με σκοπό την ενθάρρυνση των αγροτών να συμμετάσχουν σε τέτοια συστήματα, απαντώντας έτσι στη ζήτηση της κοινωνίας για τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών πρακτικών.

Β. Δράσεις της Πρόσκλησης
Οι Δράσεις της Παρέμβασης Π3-70-2.1 – <<Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους (νεοεισερχόμενοι στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία)>> που θα προκηρυχτούν είναι οι κάτωθι:

 • Δράση 1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
 • Δράση 2: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

Γ. Επιλέξιμες καλλιέργειες, ζώα και γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής
Για τη Δράση 1 (Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία) οι επιλέξιμες καλλιέργειες είναι οι κάτωθι:

 • Ελαιοποιήσιμη ελιά
 • Επιτραπέζια ελιά
 • Αραβόσιτος
 • Χειμερινά σιτηρά
 • Μηδική, Τριφύλλι
 • Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή (βίκος, μπιζέλι, κλπ)
 • Όσπρια
 • Λινάρι, ελαιοκράμβη, ηλίανθος, σόργο κλπ
 • Επιτραπέζια σταφύλια και σταφίδα
 • Σταφύλια οινοποιήσιμα
 • Μηλοειδή
 • Πυρηνόκαρπα
 • Εσπεριδοειδή
 • Αρωματικά – Φαρμακευτικά φυτά
 • Φυλλώδη (πατάτα, κλπ)
 • Τομάτα, μελιτζάνα, πιπεριά
 • Ακρόδρυα
 • Λοιπές δενδρώδεις

Για τη Δράση 2 (Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία), οι τομείς παρέμβασης είναι οι κάτωθι:

 • Βοοτροφία
 • Προβατοτροφία
 • Αιγοτροφία

Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής και για τις δύο δράσεις είναι ολόκληρη η ελληνική επικράτεια.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης στήριξης είναι να έχει προηγηθεί από τους υποψηφίους η υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2024.

Δ. Δικαιούχοι
Δικαιούχοι των Δράσεων 1 και 2 μπορούν να κριθούν οι κάτωθι:

 • Γεωργοί φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών
 • Οι υποψήφιοι με αγροτεμάχια, βοσκοτόπους ή ζωικές εκμεταλλεύσεις, τα οποία δεν είναι ενταγμένα στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2018/848, μέσω σύμβασης με Οργανισμό Πιστοποίησης και Ελέγχου, στις 15 Ιουνίου 2024.

Σημειώνεται ότι ένας υποψήφιος δύναται να υποβάλει αίτηση στήριξης συγχρόνως και στις
δύο δράσεις.

Ε. Κριτήρια Επιλεξιμότητας Εκμετάλλευσης
Προκειμένου να ενταχθούν σε κάποια από τις δράσεις της Παρέμβασης Π3-70-2.1, τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια, βοσκότοποι και ζωικές εκμεταλλεύσεις, κατά περίπτωση, πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:

 • Να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του 2024 του υποψηφίου.
 • Να κατέχονται νόμιμα κατά την ένταξη, και για κάθε έτος, καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης.
 • Στην περίπτωση των μόνιμων φυτειών (δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπελώνες) τα προς ένταξη αγροτεμάχια θα πρέπει να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του 2024 του ενδιαφερόμενου με επιλέξιμη για τη δέσμευση καλλιέργεια.
 • Να μην περιλαμβάνονται σε ενεργή σύμβαση με ΟΕ&Π στις 15 Ιουνίου 2024.
 • Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των 6 μηνών και τα αιγοπρόβατα άνω των 12 μηνών, τα οποία έχουν σημανθεί σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

Αποκλείονται από την ένταξη
Α. αγροτεμάχια τα οποία:

 • α) είναι ενταγμένα στο μέτρο της δάσωσης γεωργικών γαιών,
 • β) είναι ενταγμένα σε άλλες μη συμβατές δράσεις των Μέτρων 10, 11 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022 σύμφωνα με τους Πίνακες του Παραρτήματος της υπ’ αρ. 1606/9-6-2023 υπουργικής απόφασης (Β’ 3778), όπως ισχύει,
 • γ) υφίσταται ασυμβατότητα σε επίπεδο αγροτεμαχίου μεταξύ άλλης παρέμβασης της προγραμματικής περιόδου 2023-2027 που εφαρμόζεται στο αγροτεμάχιο και της δράσης της Παρέμβασης Π3-70-2.1, σύμφωνα με τους Πίνακες του Παραρτήματος της υπ’ αρ. 1606/9-6-2023 υπουργικής απόφασης (Β’ 3778), όπως ισχύει.
 • δ) είναι συνιδιόκτητα, με την έννοια της δήλωσης του αγροτεμαχίου με ποσοστό συνιδιοκτησίας μικρότερο του 100% στην ΕΑΕ του 2024 του υποψηφίου.

Β. Βοσκότοποι/ζωικό κεφάλαιο:

 • α) που είναι ενταγμένα σε άλλες μη συμβατές δράσεις των Μέτρων 10 και 11 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022 σύμφωνα με τους Πίνακες του Παραρτήματος της υπ’ αρ. 1606/9-6-2023 υπουργικής απόφασης (Β’ 3778), όπως ισχύει,
 • β) που υφίσταται ασυμβατότητα μεταξύ άλλης παρέμβασης της προγραμματικής περιόδου 2023-2027 και της δράσης της Παρέμβασης Π3-70-2.1, σύμφωνα με τους Πίνακες του Παραρτήματος της υπ’ αρ. 1606/9-6-2023 υπουργικής απόφασης (Β’ 3778), όπως ισχύει.

ΣΤ. Αρχές Κριτηρίων επιλογής
Για την Δράση 1 της Παρέμβασης Π3-70-2.1 οι αρχές κριτηρίων επιλογής είναι οι κάτωθι:

 • Γεωργοί νεαρής ηλικίας
 • Εντασσόμενη έκταση, με προτεραιότητα στη μεγαλύτερη εντασσόμενη έκταση
  στις ορεινές, μειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές
 • Εντασσόμενη έκταση σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές
 • Είδος καλλιέργειας, με προτεραιότητα στις καλλιέργειες με αυξημένες εισροές

Για την Δράση 2 της Παρέμβασης Π3-70-2.1 οι αρχές κριτηρίων επιλογής είναι οι κάτωθι:

 • Γεωργοί νεαρής ηλικίας
 • Μέγεθος Εκμετάλλευσης, με προτεραιότητα σε αυτές που εντάσσουν το
  μεγαλύτερο δυναμικό της εκμετάλλευσής τους
 • Έδρα Εκμετάλλευσης, με προτεραιότητα σε ορεινές, μειονεκτικές και νησιώτικες
  περιοχές
 • Έδρα εκμετάλλευσης σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές.

Ζ. Ελάχιστες απαιτήσεις διαχείρισης – Δεσμεύσεις δικαιούχων

 • Οι δικαιούχοι δεσμεύονται να τηρούν, κατ’ έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια των δεσμεύσεών τους, τις ελάχιστες απαιτήσεις διαχείρισης της Παρέμβασης Π3-70- 2.1, σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα I.
 • Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων εκκινούν από τις 30 Ιουνίου 2024 και είναι τριετούς διάρκειας.
 • Οι δικαιούχοι δεσμεύονται:
  ➢ Να έχουν συνάψει σύμβαση με ΟΕ&Π από τις 16 Ιουνίου 2024 έως και τις 30 Ιουνίου 2024.
  ➢ Να διατηρούν σταθερό το μέγεθος της έκτασης των αγροτεμαχίων/ βοσκοτόπων, το είδος των ζώων και την παραγωγική κατεύθυνση αυτών με τα οποία εντάχθηκαν στην Παρέμβαση, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας – εξαιρετικών περιστάσεων.
  ➢ Να διατηρούν τα ίδια αγροτεμάχια με τα οποία έχουν ενταχθεί στην Παρέμβαση, καθώς δεν επιτρέπεται η αλλαγή των αγροτεμαχίων για τα οποία έχουν αναληφθεί οι δεσμεύσεις της παρούσας.
  ➢ Στην περίπτωση των βοσκοτόπων, τμήματα αυτών δύνανται να ανανεώνονται με τμήματα άλλων βοσκοτόπων.
  ➢ Να κατέχονται νόμιμα για κάθε έτος και για όλη την περίοδο δέσμευσης, τα αγροτεμάχια/βοσκότοποι και το είδος των ζώων που εντάχθηκαν στην Παρέμβαση Π3-70-2.1.
  ➢ Να τηρούν τις απαιτήσεις της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και τις εθνικές διατάξεις που εκδίδονται για την εκτέλεση εφαρμογής αυτού, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, με την προϋπόθεση της τήρησης της λοιπής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τις αντίστοιχες συμβατικές καλλιέργειες, ζωικές εκμεταλλεύσεις και τα προϊόντα τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης.
  ➢ Να υποβάλλουν κατ’ έτος αίτηση πληρωμής.
  ➢ Nα δέχονται και να διευκολύνουν όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά και ενωσιακά ελεγκτικά όργανα.
  ➢ Να τηρούν φάκελο δικαιούχου, ο οποίος φυλάσσεται για τρία (3) επιπλέον έτη μετά την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων.
  ➢ Το ελάχιστο μέγεθος εκμετάλλευσης στο οποίο εφαρμόζεται η δράση 1 θα πρέπει να ανέρχεται σε 0,4 Ha για αροτραίες καλλιέργειες, 0,3 Ha για μόνιμες φυτείες και 0,3 Ha για μεικτές εκμεταλλεύσεις. Όσον αφορά τις ομάδες καλλιέργειας ‘’Ελαιοποιήσιμη ελιά‘’ και ‘’Επιτραπέζια ελιά‘’, η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης ελαιοτεμαχίων ανέρχεται σε 80 ελαιόδεντρα/Ha προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα.

Η. Είδος χορηγούμενης ενίσχυσης
Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε ετήσια βάση και ανά εκτάριο ενταγμένης στις δράσεις γεωργικής έκτασης, αγροτεμάχια ή/και βοσκοτόπους που χρησιμοποιούνται για τις επιλέξιμες κατηγορίες ζώων, ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν οιδικαιούχοι στο πλαίσιο των απαιτήσεων της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2018/848.

1.Το ύψος ενίσχυσης/ καλλιέργεια ορίζεται στον παρακάτω πίνακα

2. Το ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος στην κτηνοτροφία ορίζεται στον παρακάτω πίνακα

Θ. Εκτιμώμενος προϋπολογισμός
Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός που διατίθεται συνολικά για τη χρηματοδότηση
των δύο Δράσεων της Παρέμβασης Π3-70-2.1 ανέρχεται σε 287.597.058 €. Η κατανομή του
εν λόγω ποσού ανά Δράση θα εξειδικευτεί στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να απευθυνθούν στα κατά τόπους Γραφεία Εξυπηρέτησης του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μεσολογγίου-Ναυπακτίας ΄΄Η Ένωση΄΄ για να ενημερωθούν.

 • Μεσολόγγι, τηλ: 26310 51500 & 55590, Δ/νση: Ναυπάκτου 35
 • Ναύπακτος, τηλ: 26340 27286, Δ/νση: Φαλυσίου 3
 • Νεοχώρι, τηλ: 26320 91546 & 91763
 • Ματαράγκα, τηλ: 26353 06706 & 26350 22325
 • Αγγελόκαστρο: τηλ: 26410 93333

Σχετικά dbakogiannis

Εξέτασε επίσης

Ένωση Μεσολογγίου: Πρόσληψη Γεωπόνου-Γεωτεχνικού

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεσολογγίου-Ναυπακτίας « Η ΕΝΩΣΗ » Αναζητά νέα δυναμικά και συνεργάσιμα στελέχη για την …

==============================================