Α.Σ. Μεσολογγίου-Ναυπακτίας »Η Ένωση»: Τακτική Γενική Συνέλευση Μελών στις 6 Ιουνίου

Πρόσκληση

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μεσολογγίου-Ναυπακτίας »Η Ένωση»

Με την υπ’αριθ.6/15-5-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μεσολογγίου-Ναυπακτίας »Η Ένωση» καλούνται τα μέλη του Συνεταιρισμού στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει, ημέρα Σάββατο 6 Ιουνίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. στο Εκκοκκιστήριο Βάμβακος (Βόρροι Νεοχωρίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση ισολογισμού χρήσης 2018 με των μετ’ αυτού Οικονομικών Καταστάσεων.
  2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Δ.Σ. καθώς και των ελεγκτών για την ανωτέρω χρήση.
  3. Ορισμός ελεγκτών για τη νέα χρήση (2019) και καθορισμός της αμοιβής των.
  4. Διάφορα θέματα-Ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς νέα πρόσκληση, στις 13 Ιουνίου 2020, ημέρα Σάββατο, στο ίδιο μέρος, την ίδια ώρα και με τα ίδια ως άνω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Λόγω ανωτέρας βίας (ασθένεια COVID-19), η Τακτική Γενική Συνέλευση δεν θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του Συνεταιρισμού, εξαιτίας ελλείψεως αιθουσών μεγάλης χωρητικότητας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (ΦΕΚ.Β’1780).

Χάρτης για Εκκοκκιστηριο ΕΑΣ Μεσολογγίου-Ναυπακτίας

Σχετικά easmn-press

Εξέτασε επίσης

Ανακοίνωση: Επιστροφή ΦΠΑ

ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ ΦΠΑ ΣΕ ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΎ ΚΑΘΕΣΤΏΤΟΣ Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ “Η ΕΝΩΣΗ” ΣΑΣ …

==============================================