Τελευταία Νέα

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας», Δράση 10.1.1 του Μέτρου 10

Προκηρύχθηκε το  πρόγραμμα «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας», Δράση 10.1.1  του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ 2014-20, με τη δημόσια δαπάνη να ανέρχεται σε 4.550.000 ευρώ. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά στις 26 Αυγούστου έως και τις 25 Σεπτεμβρίου 2019.

Στόχος της δράσης είναι η διατήρηση και η προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας, της οποίας το ενδιαίτημα συνδέεται στενά με τις αγροτικές γαίες.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι μπορούν να κριθούν γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης που:

  • Είναι δηλωμένη στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2019.
  • Βρίσκεται εντός Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ). Στην πρόσκληση δημοσιεύονται αναλυτικά οι καλλικρατικοί δήμοι που εμπίπτουν ολικώς, μερικώς ή κατ’ ελάχιστον στις περιοχές παρέμβασης.

Διευκρινίζεται ότι είναι επιλέξιμα για ένταξη αγροτεμάχια του ΕΑΕ έτους 2019 που είναι δηλωμένα ή με μόνιμες καλλιέργειες ή με την περιγραφή φυτικού «Αγωγός ΤΑΠ». Επισημαίνεται όμως ότι για να είναι επιλέξιμα προς πληρωμή τα εν λόγω αγροτεμάχια, θα πρέπει στην αίτηση πληρωμής του πρώτου και κάθε επόμενου έτους εφαρμογής να είναι δηλωμένα με επιλέξιμη ομάδα καλλιέργειας για τη δράση.

Ύψος ενίσχυσης

Η ενίσχυση λαμβάνεται για την ενταγμένη έκταση εκφρασμένη σε εκτάρια και τα ποσά στήριξης παρουσιάζονται ανά ομάδα καλλιέργειας στον πίνακα που ακολουθεί.

Ειδικές δεσμεύσεις

Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων είναι πενταετούς διάρκειας και ξεκινούν από την 1η Οκτωβρίου 2019, με πρώτη αίτηση πληρωμής την ΕΑΕ 2020. Μεταξύ αυτών, οφείλουν να εφαρμόζουν στα ενταγμένα στη δράση αγροτεμάχια τις ειδικές δεσμεύσεις της δράσης. Συγκεκριμένα:

  • Την καλλιέργεια της ενταγμένης γεωργικής έκτασης με επιλέξιμη/ες ομάδα/ες καλλιεργειών. Επιλέξιμες στο πλαίσιο της δράσης είναι οι ακόλουθες ομάδες καλλιεργειών: σιτηρά, σανοδοτικά φυτά και ψυχανθή. Δεν επιτρέπεται και δεν είναι επιλέξιμη προς πληρωμή η συγκαλλιέργεια με καλλιέργειες που ανήκουν σε διαφορετικές επιλέξιμες ομάδες για τη δράση, καθώς και η συγκαλλιέργεια με μη επιλέξιμες καλλιέργειες.
  • Τη μη συγκομιδή της παραγωγής για περίοδο τριών μηνών μετά τη συνήθη, κατά περίπτωση, ημερομηνία συγκομιδής, δηλαδή για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου, σε έκταση τουλάχιστον 10% της ενταγμένης γεωργικής έκτασης ανά ομάδα καλλιέργειας σε ενιαίο/α αγροτεμάχιο/α της εκμετάλλευσης. H εν λόγω δέσμευση πρέπει να εφαρμόζεται κάθε χρόνο στο ίδιο/α αγροτεμάχιο/α της εκμετάλλευσης.
  • Τη μη χρήση λιπασμάτων συμπεριλαμβανομένης της κοπριάς, καθώς και φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο τμήμα της ενταγμένης έκτασης στο οποίο δεν συγκομίζεται η παραγωγή. Καθ’ όλη τη διάρκεια της πενταετίας το αγροτεμάχιο/α για το/τα οποίο/α έχουν αναληφθεί οι ειδικές δεσμεύσεις παραμένει/νουν σταθερό/ά και δεν επιτρέπεται η αντικατάστασή του/τους πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων.
ΟΜΑΔΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗΘΕΣΣΑΛΙΑΗΠΕΙΡΟΣ, ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ, ΑΤΤΙΚΗ, ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΚΡΗΤΗ
Σιτηρά (χειμερινά)42343535
Σανοδοτικά Φυτά και ψυχανθή176143143143

 

πηγή: ypaithros.gr

Σχετικά easmn-press

Εξέτασε επίσης

Οικονόμου: Σε λιγότερο από 1 μήνα η έναρξη του προγράμματος των Αρδευτικών

Σύμφωνα με όσα αναφέρει εγγράφως στη βουλή ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Οικονόμου. Απαντώντας σε …

==============================================