Διευκρινήσεις για τη σωστή υποβολή αιτήσεων του προγράμματος «Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων»

νεοι αγρότες

Σε 33 διευκρινήσεις, όσον αφορά όσον αφορά την 1η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020 προχώρησε το ΥΠΑΑΤ.

Πιο συγκεκριμένα το ΥΠΑΑΤ διευκρινίζει τα παρακάτω:

 1. Ο φυσικός φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής. Κάθε αντίτυπο του φακέλου υποψηφιότητας παραδίδεται στην οικεία ΔΑΟΚ μέσα σε ξεχωριστό σκληρό κουτί με λάστιχο. Στην ράχη και στο μπροστινό μέρος του κουτιού αναγράφεται η ένδειξη «Υπομέτρο 6.3», το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, η Περιφερειακή Ενότητα, το ονοματεπώνυμο του συντάκτη μελετητή και η ένδειξη πρωτότυπο ή αντίγραφο. Εντός του κουτιού, τα δικαιολογητικά πρέπει να βρίσκονται σε φάκελο με ελάσματα με τη σειρά που έχουν αριθμηθεί στο ΠΣΚΕ.
 2. Τα δικαιολογητικά καλό είναι να αριθμούνται στο φυσικό φάκελο με τη σειρά που προκύπτουν στον πίνακα των δικαιολογητικών όπως αποτυπώνεται στην εφαρμογή του ΠΣΚΕ. Στις περιπτώσεις όπου με κάποιο δικαιολογητικό μπορούμε να αξιολογήσουμε δύο ή περισσότερα ζητήματα, το δικαιολογητικό αυτό αναρτάται μία φορά. Την επόμενη φορά, γίνεται αναφορά στη θέση του δικαιολογητικού στο κείμενο που το περιγράφεται το εν λόγω θέμα. Η περίπτωση να έχει γίνει διαφορετικά η αρίθμηση και ανάρτηση των δικαιολογητικών, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο απόρριψης.
 3. Δεν υπάρχει περιορισμός αν τα δικαιολογητικά που θα ανεβάσετε ηλεκτρονικά σε μορφή pdf θα είναι ασπρόμαυρα ή έγχρωμα. Τα σχετικά δικαιολογητικά θα επισυναφθούν και στον φυσικό φάκελο υποψηφιότητας. Για λόγους γρήγορου upload το οποίο θα εξυπηρετήσει όλους τους εμπλεκόμενους τις τελευταίες ημέρες αιχμής, προτείνουμε τα δικαιολογητικά να είναι ασπρόμαυρα ώστε να μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα.
 4. Διπλή καλλιέργεια: Είναι αποδεκτή σε περιπτώσεις θερμοκηπιακών και υπαίθριων κηπευτικών (επίσπορες καλλιέργειες) με υπολογισμό τυπικής απόδοσης για κάθε καλλιέργεια χωριστά.
 5. Συμμετοχή σε Ομάδες ή Οργανώσεις Παραγωγών: Δεν αφορά τη συμμετοχή σε άλλα συλλογικά όργανα π.χ. Συνεταιρισμούς αλλά μόνο σε Ομάδες ή Οργανώσεις Παραγωγών.
 6. Εφόσον ο υποψήφιος δηλώνει στο επιχειρηματικό του σχέδιο ότι μέσω συγκεκριμένων αγροτεμαχίων/εκτροφών της εκμετάλλευσής του παράγονται προϊόντα με γεωγραφικές ενδείξεις (προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ), οι αξιολογητές πρέπει να ελέγξουν αν οι εν λόγω καλλιέργειες / εκτροφές πραγματοποιούνται εντός των οριοθετημένων ζωνών ΠΟΠ/ΠΓΕ με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία. Δεν απαιτείται έγγραφο τεκμηρίωσης. Η ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/2012-02-02-07-52-07/ellinikaproionta περιλαμβάνει τα πιο ενημερωμένα στοιχεία για τα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ.
 7. Ιδιοκτησία: Για την εύρεση του ποσοστού της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης που προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργική γη συνυπολογίζεται και η ιδιόκτητη γεωργική έκταση του/της συζύγου του/της υποψηφίου. Ως παραστατικό ιδιοκτησίας της γεωργικής γης που κατέχει η/ο σύζυγος του/της υποψηφίου δύναται να προσκομισθεί η τελευταία δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9). Επισημαίνεται ότι βαθμολογείται η ιδιόκτητη γεωργική γη την οποία ο υποψήφιος κατέχει κατά πλήρη κυριότητα ή και κατά επικαρπία (δηλαδή δεν βαθμολογείται η κατοχή γης κατά ψιλή κυριότητα). Δεκτή μπορεί να γίνεται και η συμβολαιογραφική περίληψη συμβολαίου, εφόσον περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, συνοδευόμενη από τη μετεγγραφή. Δεν γίνονται δεκτά και δεν συνυπολογίζονται για την βαθμολογία παραστατικά νόμιμης κατοχής αγροτεμαχίων του/της συζύγου της/του υποψηφίου που έχουν ημερομηνία μεταγενέστερη της υποβολής του ΟΣΔΕ 2018 της/του υποψηφίου.
 8. Το ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του υποψηφίου και του συντάκτη του επιχειρηματικού σχεδίου (γεωτεχνικός ή τεχνολόγος γεωπονίας) πρέπει να αναφέρει ότι ο συντάκτης αναλαμβάνει πέραν της υποχρέωσης εκπόνησης του επιχειρηματικού σχεδίου και την υποχρέωση τεχνικής στήριξης του υποψηφίου μέχρι την ολοκλήρωσή του (υποβολή αιτημάτων τροποποίησης επιχειρηματικού σχεδίου, αιτημάτων πληρωμής, κλπ). Εφόσον ο συντάκτης του επιχειρηματικού σχεδίου έχει σχέση εργασίας σε κάποιο νομικό πρόσωπο (π.χ. εταιρεία) είναι δυνατή η σύναψη του ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ του νομικού προσώπου και του υποψηφίου βάσει του οποίου το νομικό πρόσωπο αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει γεωτεχνικό ή τεχνολόγο γεωπονίας στον υποψήφιο για την εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου του και για την τεχνική στήριξη του υποψηφίου μέχρι την ολοκλήρωσή του επιχειρηματικού του σχεδίου (υποβολή αιτημάτων τροποποίησης επιχειρηματικού σχεδίου, αιτημάτων πληρωμής, κ.λπ.).
 9. Στο ιδιωτικό συμφωνητικό πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός μητρώου ΓΕΩΤΕΕ και να επισυνάπτεται σχετικό έγγραφο, το οποίο μπορεί να είναι το πτυχίο του συντάκτη του επιχειρηματικού σχεδίου. Για τους τεχνολόγους γεωπονίας επισυνάπτεται έγγραφο που πιστοποιεί την ιδιότητα του τεχνολόγου γεωπονίας.

Όσον αφορά το ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του υποψηφίου και του συμβούλου, πρέπει να τηρούνται οι φορολογικές διατάξεις. Κατά συνέπεια, γίνεται δεκτό ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο έχει θεωρηθεί από την αρμόδια ΔΟΥ είτε θεωρημένο αντίγραφο της τριμηνιαίας συγκεντρωτικής κατάστασης συμφωνητικών που υποβάλλεται από κάθε υπόχρεο επιτηδευματία για θεώρηση στην αρμόδια ΔΟΥ ανά τρίμηνο (που περιλαμβάνει και το εν λόγω συμφωνητικό). Η τριμηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση δύναται να υποβληθεί κατά τον πρώτο μήνα που έπεται του σχετικού τριμήνου.

 1. Δεν προσκομίζονται με το φάκελο υποψηφιότητας οικονομικά παραστατικά αμοιβής του συντάκτη του αιτήματος.
 2. Γεωτεχνικοί ή Τεχνολόγοι Γεωπόνοι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας για τον εαυτό τους.
 3. Η ασφάλιση του ΟΓΑ που ζητείται ως δικαιολογητικό αφορά βεβαίωση εγγραφής στον ΟΓΑ (Βεβαίωση Ασφάλισης) και όχι ασφαλιστική ενημερότητα.
 4. Το δικαιολογητικό «Αντίγραφο τίτλου σπουδών» (π.χ. απολυτήριο λυκείου) δεν είναι υποχρεωτικό. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται τίτλος σπουδών, συμπληρώνεται «Δεν είναι υποχρεωτικό» στο σχετικό πεδίο στο ΠΣΚΕ.
 5. Το εκκαθαριστικό της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, το αντίγραφο της κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε3) του/της υποψηφίου και της/του συζύγου του/της γίνονται αποδεκτά εφόσον εκτυπωθούν από τη διαδικτυακή εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) και υποβληθούν με το φάκελο υποψηφιότητας. Συνεπώς δεν απαιτείται η συνυποβολή κάποιας υπεύθυνης δήλωσης για αυτά ούτε η θεώρησή τους από Δ.Ο.Υ.
 6. Η υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου (παράγραφος 3.12 του άρθρου 14 της Πρόσκλησης) πρέπει να φέρει τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ. Αντίστοιχη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ πρέπει να φέρει και η υπεύθυνη δήλωση του/της συζύγου της/του υποψηφίου. Δεν απαιτείται κάποια άλλη θεώρηση υπογραφών στην αίτηση στήριξης ή στην αίτηση πληρωμής α’ δόσης.
 7. Σύμφωνα με το νόμο 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (ΑΊ61) και λοιπές ρυθμίσεις», καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Το Δημόσιο, πλέον, υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. Κατά συνέπεια, είναι αποδεκτά ως δικαιολογητικά του φακέλου υποψηφιότητας δημόσια έγγραφα που δεν είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα αλλά απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση.

Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων). Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. Επιπλέον, κατ’ εφαρμογή του προαναφερόμενου νόμου καταργείται η υποβολή απλών αντιγράφων εγγράφων, συνοδευόμενων από την υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαίωνε την ακρίβεια των στοιχείων.

 1. Σε περίπτωση εκτάσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, ο φάκελος υποψηφιότητας θα περιλαμβάνει αντίγραφο του εντύπου πληροφοριών (καρτέλα) του υποψηφίου από το Αμπελουργικό Μητρώο με τα στοιχεία του και τα στοιχεία της αμπελουργικής του εκμετάλλευσης. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρείται η αμπελοοινική νομοθεσία (αμπελουργικό μητρώο κ.τ.λ.) ιδιαίτερα όσον αφορά τη συμμόρφωση με τη απαγόρευση νέων φυτεύσεων εκτάσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου για παραγωγή οίνου χωρίς αντίστοιχα δικαιώματα φύτευσης. Στο επίπεδο της αξιολόγησης ελέγχεται η νομιμότητα φύτευσης για αγροτεμάχια με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου. Αμπελουργικές εκτάσεις με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου οι οποίες δεν διαθέτουν άδεια αποκλείονται από την εφαρμογή του υπομέτρου 6.3
 2. Οι όροι και οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των υποψηφίων που ισχύουν κατά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης πρέπει να ισχύουν και κατά την ένταξη των υποψηφίων στο υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων».
 3. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δικαιούχος είτε εκτίει ήδη την στρατιωτική του θητεία, είτε αναμένεται να καταταγεί μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης δύναται να συμπεριληφθεί στους επιλέξιμους δικαιούχους του υπομέτρου. Σε αυτές τις περιπτώσεις όμως, οι δεσμεύσεις/υποχρεώσεις που αναλαμβάνει δεν αναστέλλονται.
 4. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι μεταπτυχιακός φοιτητής δύναται να συγκαταλέγει στους επιλέξιμους δικαιούχους του προγράμματος.
 5. Όσον αφορά την παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη σε τυπική απόδοση), αθροίζουμε όλες τις τυπικές αποδόσεις εκτροφών και καλλιεργειών, συμπεριλαμβανομένων και των βοσκοτόπων. Οι βοσκότοποι προσμετρούν στη φυτική παραγωγή ενώ οι κοινοτικοί βοσκότοποι εκλαμβάνονται ως μισθωμένοι κατά τους υπολογισμούς της τυπικής απόδοσης.
 6. Προσωρινή διαμονή είναι η περίοδος όπου κάποιος διαμένει σε τόπο διαφορετικό από αυτόν όπου διαμένει συνήθως (μόνιμη κατοικία) και δεν τον χρησιμοποιεί ως κέντρο της κοινωνικής και οικονομικής του δραστηριότητας. Συνεπώς, περιπτώσεις όπου ο/η σύζυγος διαμένει προσωρινά σε τόπο διαφορετικό από εκείνον της μόνιμης κατοικίας της/του υποψηφίου, δεν μπορούν να αποτελέσουν λόγο απόρριψης.

Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του/της υποψηφίου. Εκμεταλλεύσεις ή τμήματα εκμεταλλεύσεων που δεν βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου μόνιμης κατοικίας των υποψηφίων δεν γίνονται αποδεκτά για τους σκοπούς του υπομέτρου 6.3. Θεωρείται ότι ο/η υποψήφιος/α έχει δυνατότητα πρόσβασης για την εύρυθμη λειτουργία της εκμετάλλευσης στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα και στις όμορες προς αυτήν Περιφερειακές Ενότητες. Ως προς τους βοσκοτόπους, θεωρείται ότι υπάρχει δυνατότητα ευχερούς πρόσβασης στο σύνολο των βοσκοτόπων που περιλαμβάνονται στο ΟΣΔΕ του/της υποψηφίου. Συνεπώς, κατά την αξιολόγηση θα εξαιρούνται από την εκμετάλλευση αγροτεμάχια που δεν βρίσκονται εντός οικείας και των όμορων προς αυτήν Περιφερειακών Ενοτήτων αλλά δεν θα εξαιρούνται οι βοσκότοποι ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους τοποθεσία.

 1. H έδρα της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της μόνιμης κατοικίας του/της υποψηφίου. Για τη μελισσοκομία δεν απαιτείται η ύπαρξη γης.
 2. Αναφορικά με την επίτευξη των ποιοτικών στόχων (παραγωγή πιστοποιημένων προϊόντων βιολογικής παραγωγής ή ολοκληρωμένης διαχείρισης) στα πιστοποιημένα ποιοτικά προϊόντα συγκαταλέγονται και προϊόντα που έχουν πιστοποιηθεί βάσει ιδιωτικών πρωτόκολλων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής.
 3. Τα στοιχεία που μεταφέρονται στο ΠΣΚΕ από το ΟΣΔΕ, μεταφέρονται με κατάλληλο πληροφορικό σύστημα. Τα στοιχεία αυτά είναι πάντα εκείνα τα οποία έχουν προκύψει από τον πιο πρόσφατο διασταυρωτικό έλεγχο που έχει διεξαχθεί στο ΟΣΔΕ. Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι του ΟΣΔΕ διενεργούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Συνεπώς είναι στην ευθύνη του υποψηφίου να έχει υποβάλει έγκαιρα δήλωση ΟΣΔΕ ώστε να έχει μεσολαβήσει ο επαρκής χρόνος η δήλωσή του να ενσωματωθεί στο ΟΣΔΕ και στη συνέχεια να είναι διαθέσιμη για το ΠΣΚΕ. Δηλώσεις ή διοικητικές πράξεις στο ΟΣΔΕ για τις οποίες δεν θα έχει εκτελεστεί ο διασταυρωτικός έλεγχος πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ένταξης στο υπομέτρο 6.3 δεν είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν από το ΠΣΚΕ και δεν μπορούν να τεκμηριώσουν δικαίωμα υποβολής αίτησης στο υπομέτρο 6.3.
 4. Δεν είναι επιλέξιμοι υποψήφιοι των οποίων ο/η σύζυγος έχει ενεργή δήλωση ΟΣΔΕ κατά το έτος 2018. Ισχύουν οι περιορισμοί της ανωτέρω παραγράφου.
 5. Οικογενειακό Εισόδημα: Για τον υπολογισμό του μέσου όρου του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα κάθε έτους της τριετίας 2015-2017 ή 2016-2018, για την/τον σύζυγο μόνο για τα έτη της τριετίας κατά τα οποία αυτοί ήσαν παντρεμένοι ολόκληρο το έτος. Επίσης, σε περίπτωση χηρείας ή διάστασης που αποδεικνύεται με επίσημα παραστατικά, για τον υπολογισμό του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος δεν λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του/της συζύγου της/του υποψηφίου ακόμα και για τα έτη πριν τη λύση του γάμου ή τη διάσταση.
 6. Εισοδήματα ανήλικων τέκνων: Εφόσον υπάρχουν, λαμβάνονται υπόψη και τα εισοδήματα των ανήλικων τέκνων για τον υπολογισμό του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος.
 7. Η αίτηση για την πληρωμή της α’ δόσης συνυποβάλλεται με το φάκελο υποψηφιότητας αλλά λαμβάνει διαφορετικό πρωτόκολλο από αυτόν. Με την αίτηση πληρωμής α’ δόσης, που συνυποβάλλεται με το φάκελο υποψηφιότητας, θα προσκομίζεται και απλό φωτοαντίγραφο της σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης που αφορά στον λογαριασμό ΙΒΑΝ που έχει δηλώσει ο υποψήφιος.
 8. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν ημερομηνία έκδοσης προγενέστερη της οριστικοποίησης της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι τριμηνιαίες θεωρημένες καταστάσεις.
 9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος λαμβάνει σύνταξη αναπηρίας ή/και επίδομα αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67% και κρίνεται από τον αρμόδιο φορέα (ΚΕΠΑ) ως ικανός προς εργασία (βιοποριστικό επάγγελμα) είναι επιλέξιμος για ένταξη στο μέτρο. Όμως, οι δεσμεύσεις/υποχρεώσεις που αναλαμβάνει δεν αναστέλλονται. Εφόσον υποψήφιος που λαμβάνει σύνταξη αναπηρίας κριθεί δικαιούχος θα ενημερώνεται το ταμείο συνταξιοδότησής του και συνεπώς η ένταξη στο υπομέτρο 6.3 μπορεί, ανάλογα με τις διατάξεις που ισχύουν, να οδηγεί σε μείωση ή και αναστολή της σύνταξης.
 10. Σύμφωνα με τις παραγράφους 4 & 5 του άρθρου 9 της Πρόσκλησης του υπομέτρου 6.3, δεν είναι επιλέξιμος ο/η υποψήφιος/α του οποίου ο/η σύζυγος είναι είτε επαγγελματίας αγρότης εγγεγραμμένος στο ΜΑΑΕ ή έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελματίας αγρότης από το ΜΑΑΕ, εξαιρουμένων των συζύγων των επαγγελματιών αγροτών στο τομέα της αλιείας καθώς και ο/η υποψήφιος του οποίου η/ο σύζυγος έχει υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2018. Ο έλεγχος συνίσταται στη διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων με διαθέσιμες βάσεις δεδομένων (ΟΣΔΕ, ΟΓΑ, ΜΑΑΕ κ.λπ.).
 11. Στον Πίνακα 3.1.6 του επιχειρηματικού σχεδίου που αφορά τις δεσμεύσεις των υποψηφίων πρέπει να επιλέγεται ως εκτιμώμενη ημερομηνία επίτευξης το 1ο έτος για τις παρακάτω δεσμεύσεις:
 • Διατήρηση της ιδιότητας του επαγγελματία αγρότη μέχρι την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του
  επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης καθ’όλη την διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Διατήρηση εισοδημάτων από την απασχόλησή του σε αγροτικές δραστηριότητες στην εκμετάλλευσή του τουλάχιστον κατά 50% του συνολικού ετήσιου εισοδήματος του.
 • Διατήρηση ενασχόλησης σε αγροτικές δραστηριότητες στην εκμετάλλευσή τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του.
 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Παραμονή στον κλάδο κύριας ασφάλισης ΟΓΑ στον τομέα της αγροτικής οικονομίας ως επαγγελματίας αγρότης.
 • Παραμονή της αγροτικής εκμετάλλευσης σε ασφαλιστικό φορέα, όπου απαιτείται. Η επιλογή αυτή δίδεται στο πλαίσιο του ότι ο δικαιούχος πρέπει να τηρεί τις ανωτέρω αναφερόμενες καθ’ όλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου μέχρι την εξακρίβωση της ολοκλήρωσης και της ορθής υλοποίησής του και σε κάθε περίπτωση μέχρι την καταβολή της τελευταίας δόσης πληρωμής.

πηγή: ypaithros.gr

Σχετικά easmn-press

Εξέτασε επίσης

Οικονόμου: Σε λιγότερο από 1 μήνα η έναρξη του προγράμματος των Αρδευτικών

Σύμφωνα με όσα αναφέρει εγγράφως στη βουλή ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Οικονόμου. Απαντώντας σε …

==============================================