Η Προδημοσίευση των Σχεδίων Βελτίωσης

Ανακοινώθηκε η αναμενόμενη προδημοσίευση των Σχεδίων Βελτίωσης του Υπομέτρου 4.1  του ΠΑΑ 2014-2020, που αφορά την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας, καθώς και ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων και της ενέργειας.

Στόχος του προγράμματος είναι:

 • Η στήριξη για επενδύσεις οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, συμπεριλαμβανομένης της αναδιάρθρωσης, και στη μείωση του κόστους παραγωγής (Δράσης 4.1.1)
 • Η στήριξη για επενδύσεις αξιοποίησης ανανεώσιμων μορφών ενέργειας (ήλιος, αέρας, γεωθερμία κ.λπ.) στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, βάσει των ενεργειακών τους αναγκών, ορθής διαχείρισης αποβλήτων και υποπροϊόντων αλλά και αξιοποίησης τους για παραγωγή ενέργειας. (Δράση 4.1.3)

Το ύψος του προϋπολογισμού της αίτησης για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών πρόσωπων ανέρχεται έως τις 200.000 ευρώ, ενώ ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τις 500.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την τελευταία Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού.

Το ύψος του ποσοτού στήριξης του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε:

 • 75% για τα μικρά Νησιά Αιγαίου
 • 50% για τις λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες1
 • 40% για τις λοιπές περιοχές2

Η ένταση στήριξης, με εξαίρεση τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, δύναται να προσαυξάνεται κατά 10% στις περιπτώσεις, νέων γεωργών, συλλογικών επενδύσεων, ορεινές περιοχές και περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα (χωρίς αυτή να υπερβαίνει, αθροιστικά, το 75% στα Μικρά Νησιά Αιγαίου, το 60% στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες και το 50% στις Λοιπές Περιοχές)

Δικαιούχοι του καθεστώτος στήριξης μπορούν να κριθούν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή ομάδες αυτών. Συγκεκριμένα:

 • Τα Φυσικά Πρόσωπα πρέπει μεταξύ άλλων:
 1. να μην έχουν υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας τους,
 2. να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας,
 3. να είναι εγγεγραμμένοι στο ΟΣΔΕ και να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το 2016 και 2017,
 4. να έχουν την ιδιότητα του «ενεργού» γεωργού. Επιπρόσθετα σε ότι αφορά στη δράση 4.1.1. να είναι επαγγελματίες αγρότες ή να είναι Νέοι Γεωργοί.
 • Τα Νομικά Πρόσωπα πρέπει μεταξύ άλλων:
 1. να είναι εγγεγραμμένα στο ΟΣΔΕ και να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το 2016 και 2017.
 2. ειδικά για την δράση 4.1.1. να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας
 • Τα συλλογικά σχήματα (ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισμοί,..) πρέπει μεταξύ άλλων:
 1. να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο το οποίο ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία
 2. Να έχουν 3 τελευταίες χρήσεις με κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων προ φόρων και αποσβέσεων και κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 50.000 €. Σε περίπτωση μη ύπαρξης τριών χρήσεων, θεωρούνται νεοσύστατα και καθίστανται επιλέξιμα.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας της Γεωργικής Εκμετάλλευσης:

 • Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το προηγούμενο (2016) και κατά το τρέχον (2017) έτος υποβολής της αίτησης στήριξης προς ένταξη στη Δράση 4.1.1. από τον υποψήφιο δικαιούχο.
 • Για τη Δράση 4.1.3. απαιτείται υποβολή Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης μόνο κατά το τρέχον έτος (2017).
 • Επιπρόσθετα σε ότι αφορά στη δράση 4.1.1. η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να έχει ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) τα 8.000 €, σύμφωνα με την τελευταία Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης.

Επιλέξιμες δαπάνες

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται ενδεικτικά μεταξύ άλλων, δαπάνες στις εξής κατηγορίες:

 • ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών
 • αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
 • αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου
 • αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών μη ποωδών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με σπορά στον αγρό.
 • περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων

Μη επιλέξιμες δαπάνες.

Οι παρακάτω (μεταξύ άλλων) κατηγορίες δαπανών δεν είναι επιλέξιμες για στήριξη:

 • κατασκευή ή διαμόρφωση κτιρίων κατοικίας. Κατασκευή ή διαμόρφωση κτιρίων που εμφανίζουν προϋποθέσεις αλλαγής χρήσης
 • τα έργα πράσινου
 • οι εργασίες και τα υλικά συντηρήσεων
 • οι δαπάνες απλής αντικατάστασης που δεν αναβαθμίζουν τη δυναμικότητα της παραγωγής ή μεταβάλλουν σημαντικά τη διαδικασία του κύκλου παραγωγής.
 • ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
 • οι δαπάνες για αγορά ζωικού κεφαλαίου.

Οικονομική Στήριξη

 • Στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης», μη συμπεριλαμβανομένων των ανειλημμένων υποχρεώσεων, ο επιλέξιμος προϋπολογισμός που δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της στήριξης, ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης:
 1. για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών πρόσωπων έως τις 200.000 ευρώ. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τις 500.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την τελευταία Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού.
 2. για συλλογικές επενδύσεις έως τις 500.000 ευρώ. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τα 2.000.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης της ομάδας, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού. Σημειώνεται ότι ομάδες με λιγότερες από τρεις κλεισμένες χρήσεις δεν μπορούν να αιτηθούν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ.
 • Στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος», ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός που δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της στήριξης, ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης:
 1. για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών πρόσωπων 150.000 ευρώ, με εξαίρεση τις επενδύσεις διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης για τις οποίες ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης έως και τις 200.000 ευρώ.
 2. για συλλογικές επενδύσεις έως τις 150.000 ευρώ. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τα 500.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης της ομάδας, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού. Σημειώνεται ότι ομάδες με λιγότερες από τρεις κλεισμένες χρήσεις δεν μπορούν να αιτηθούν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ.

Δείτε εδώ αναλυτικά την προδημοσίευση

Σχετικά easmn-press

Εξέτασε επίσης

Οικονόμου: Σε λιγότερο από 1 μήνα η έναρξη του προγράμματος των Αρδευτικών

Σύμφωνα με όσα αναφέρει εγγράφως στη βουλή ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Οικονόμου. Απαντώντας σε …

==============================================