Δημοσιεύτηκε η υπ. απόφαση της Δράσης για το ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ του ΠΑΑ2014-2020

Δημοσιεύτηκε η Υπουργική απόφαση που καθορίζει το πλαίσιο εφαρμογής της Δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020.

Στόχος της δράσης είναι να υποκατασταθεί σταδιακά η χημική καταπολέμηση μέσω της μεθόδου της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ), παρεμποδίζεται η σύζευξη των ακμαίων των μικρολεπιδοπτέρων καρπόκαψα (Grapholitha molesta), ανάρσια (Anarsia lineatella) και φυλλοδέτη (Adoxophyes orana), εντομολογικών εχθρών της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της βερικοκιάς, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη βελτίωση της ποιότητας των υδατικών πόρων και στην ανάκαμψη της βιοποικιλότητας στους δενδρώνες στους οποίους θα εφαρμοστεί η δράση. Η δράση συνεισφέρει στην προτεραιότητα 4 «αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοπονία» και ειδικότερα στις Περιοχές Εστίασης:

  • 4α) Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Natura 2000, και εντός των περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, της γεωργίας Υψηλής Φυσικής Αξίας (HNV) και της κατάστασης των ευρωπαϊκών τοπίων και
  • 4β) Βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων.

Το πεδίο εφαρμογής της δράσης αφορά τις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της βερικοκιάς και εφαρμόζεται στις περιοχές καλλιέργειάς τους σε ολόκληρη την επικράτεια.

Το ύψος ενίσχυσης ορίζεται στα 38,7 € ανά στρέμμα ετησίως για τα πρώτα δύο (2) έτη εφαρμογής και στα 45,4 € ανά στρέμμα ετησίως για τα τελευταία τρία (3) έτη εφαρμογής, στα οποία συμπεριλαμβάνεται το κόστος συναλλαγής (αμοιβή επιβλέποντα Γεωπόνου) που ανέρχεται σε 14 € ανά εκτάριο ετησίως. Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται ετησίως για να αποζημιώνει τους δικαιούχους για την απώλεια εισοδήματος (διαφυγόν εισόδημα), τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που συνεπάγεται η τήρηση των δεσμεύσεων της δράσης.

Δικαιούχοι είναι γεωργοί, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης με επιλέξιμες για τη δράση καλλιέργειες (ροδάκινα, βερίκοκα, νεκταρίνια).

Δεσμεύσεις των δικαιούχων:

  • Οι δικαιούχοι οφείλουν, να χρησιμοποιούν φυτοπροστατευτικά σκευάσματα τα οποία διαθέτουν άδεια για διάθεση στην αγορά, η οποία αφορά συγκεκριμένο/ους εντομολογικό/ούς εχθρό/ούς (καρπόκαψα, ανάρσια, φυλλοδέτης) και καλλιέργεια/ες (ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά).
  • Να εφαρμόζουν τη μέθοδο της σεξουαλικής σύγχυσης (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) των ως άνω μικρολεπιδοπτέρων – εχθρών της ροδακινιάς, νεκταρινιάς και βερικοκιάς, στα ενταγμένα στη δράση αγροτεμάχια. Η μέθοδος της σεξουαλικής σύγχυσης συνίσταται στην εγκατάσταση παγίδων παρακολούθησης και ατμιστήρων- διαχυτήρων (dispensers).
  • Να κάνουν μικτή χρήση φερομονών και, εφόσον απαιτείται, χημικών εντομοκτόνων τα δύο (2) πρώτα έτη εφαρμογής και αποκλειστική χρήση φερομονών τα τελευταία τρία (3) έτη εφαρμογής, για την αντιμετώπιση των μικρολεπιδοπτέρων-στόχων της δράσης.
  • Να διατηρούν σταθερά τα αγροτεμάχια με τα οποία έχουν ενταχθεί στη δράση, καθώς δεν επιτρέπεται η αλλαγή των αγροτεμαχίων.
  • Να διατηρούν σταθερό το μέγεθος της έκτασης των αγροτεμαχίων με τα οποία εντάχθηκαν στη δράση.
  • Να διατηρούν, ηρτημένους στα δέντρα, τους ατμιστήρες-διαχυτήρες ή/και τις φερομονικές παγίδες παρακολούθησης, τουλάχιστον έως τις 30 Σεπτεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους.

Δείτε εδώ αναλυτικά την απόφαση

Σχετικά easmn-press

Εξέτασε επίσης

Οικονόμου: Σε λιγότερο από 1 μήνα η έναρξη του προγράμματος των Αρδευτικών

Σύμφωνα με όσα αναφέρει εγγράφως στη βουλή ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Οικονόμου. Απαντώντας σε …

==============================================